கைங்கர்யம் கிங்கர்யம் காம்ஸாஜா மெனஸ்தெனஸ்கி
கருமு ராணுமு ஸம்டி கெஷ்டம் பொந்தி3லேது ரா:ன்
கைங்கர்யமுஸ் கத்கொ கருமுராணு கடிலிஜாய் அத்தொ

     This section to reverend people and organization those worked hard to bringout the fame of Sri Natanagopala Nayagi swamigal and his keerthans to the world. Please select each section to browse through the contents.


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube