4ஜனகேர் ப4ஜனகேர் ஹரி ப4ஜனகேர்

   

ஸங்கராபரணு ராகு
ரூபக தாளு

பல்லவி

4ஜனகேர் ப4ஜனகேர் ஹரி ப4ஜனகேர்
4வரோக் திரய் மொந்நு   [ப4]

அநுபல்லவி

பஜெ வரமுன் அஸ்கி தே3ய் ஹ
ஸுஜெனுன்ஸெர மிளிகின்   [ப4]

சரணு

ஆவ்ரே யேட் ஆவ்ரே ஸ்ரீ ஹரிக்
கா3வ்ரே க்ருப கரய் தொர
தே3வ் ஸ்ரீ ஹரிவிநா நீ: லோகுர்
போ3வ்ரே ஜிவ்லுவாய்ரே லோகுர்   [ப4]

ஹிப்3பி3ரா:ரே ஹிப்3பி3ரா:ரே ஹரி
கொ2ப்3பி3 ஹல்லுனாபத3ம் தே3ய் த4ரீர்
அப்3பை3கி மொந்நு மெனிகு ஜெலுமேட்
அப்3பி3ரேஸ் ஹிப்3பி3ரா:யேஸ் மோக்ஷிவாட்   [ப4]

கடி ஸொடை3கடி ஸொடை3தொர
கர்முப3ந்த3முன் கடிஸொட3யி ஹரி
கெட்ட ஹிங்க3டை3 ஹரி நமம் மோவ்
நடனகோ3பாலூஸ் அம்கொ தே3வ்   [ப4]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube