சொக்கட்வாடும் பொ3வெதவோநிகாய்--தொர்ஹோரு சூகுந்

   

ஆனந்த3பை4ரவி ராகு
ஸாபு தாளுபல்லவி

சொக்கட்வாடும் பொ3வெதவோநிகாய்-தொர்ஹோரு சூகுந்
ஜு2க்கு ஹொய்லொரேஸ் ஜநொநி காய்   [சொ]

அநுபல்லவி

நெக்குன்கொ2வி ராச்சாலிகு மரெ
உக்குகா2ம் ப4ரிகு த்யாந் கேர்
கித்ககோடி பாப் ரி:யெதிந்நு
தெ3க்காநா த4ம் ஜாயிமொந்நு   [சொ]

சரணு

ஸங்கே3வாக் கானும் லீலோநிகாய் பெ4ஸ் பொதுலோ:ர் எமொ
ஹிங்கி3லவைய்நா தெகவாட் காய்
கொங்கு3டுதூ ஜாந்நிக்ளோரேஸ்
யெங்கு3டு பி2ரிஸா ஸங்கு3ஸ்
ஹுங்கு3நாஸ்தக ரெங்க3த்4யான் கேர்
மங்க3ளம் பொ4ரோயிமொந்நு   [சொ]

சுட்டுபி2ர்நி காம்கா தூ தெ2வ்ல்ரேஸ் நொக்கோ யே ஸொட்டே3
மொ:ட்டாந் சல்ரெவாட் மீ தெ4ல்ரேஸ்
ஹுட்டகாம் கர்நொகொ பா3ரே
2ட்டுநாபாந் கொங்கிக் நீ:ரே
ஹெட்டகந்வேள் அவ்நா முல்லாம்
கட்டாய் து3ர்கு3ண்ணு ராண் மொந்நு   [சொ]

ஆஸெபூ4த் தெ4ரி கு4ம்மொரேஸி லோகுரு தொக
மோஸுகர்நாருக் நொம்மொரேஸி
காஸுகைங்கர் யமுவாடும்
வேஸு கர்நாபாபிந்ஹோரு
ஆஸெ தெ2வ்நொகொ ஸ்ரீ
கேஸவ தாஸுன்ஹோர் ஆஸெதே2வ் மொந்நு   [சொ]

பீ3`ட்3 சொக்கட்3 மெநி தெ4ல்ரேஸ் ஐகிரேபிஸா
ரோடு3 லோகுமு தூ காய்ஆஸ க4ல்ரேஸ்
கேடு3தோ3ர் ப4ந்த3ஸ்த தீ3லி
ஜா:டு பொடு3வேநு ஹரி ஹொ
ராடு தே3வு த்4யான் கரெத்
4ராட் அவாய் அவாயி மொந்நு   [சொ]

வடலீலி மொய்ரெ மெல்நிம் காய்ஸே வாட் பி2ரஸ்தெவேள்
செட செட தொ3ளாநும் பநிஸே
ஸுடிஜேடை யே ஸரீரநித்யம்
படனகேர் ஹரி மந்துரு நித்யம்
வடபத்ராரினால் அப்பே3ஸ் வாட்
நடனகோ3பாலுஸ் தே3வ் மொந்நு   [சொ]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube