தி3ந்நு ஜனன்முஸுனா உராவ் தி3ந்நு ஜவள்னாஸ்தக்

   

ரீதிகௌ3ளா ராகு
ஸாபு தாளுபல்லவி

தி3ந்நு ஜனன்முஸுனா உராவ் தி3ந்நு ஜவள்னாஸ்தக்
மொந்நூ ப4ஜனொ காரி   [திந்]

அநுபல்லவி

தி3ந்நு ஸெரேத் எமொ ஸொண்ணாவி தெ4ல்ஜேடை3
அந்நா:ல் ஹொயே ஸரீர் பொ4ந்நொ து4ளிஜேடை3   [தி3]

சரணு

ஹிந்தோ3தி காய் நிஜமு ஏ நிமிஸு பல்சொ நிமுஸ்
ரா:ஸ்தேதி காய் நிஜம்  (ஹிந்தோ3தி)
ஹந்தெ3பா4த் ஜெம்னாஸ்தக் தெந்து3ஸ்தென் ஜியெநிஹா
3ந்த3ம் கடைநா கோ3விந்தா3 மெநி ப4ஜொ   [தி3]

ஸோபந்நாஸ் தே3ஸுநுகு ராட்ஹொய்
ஸொம்போ2ரு ஜிவேதிகாய் ரா:நா த4மி ஜேடை3 (ஸொ)
தீ3பந்நாஸுமு யோக் பந்நாஸ் ஹோங்கு3ம் ஜேடை3
காய்பந்நாஸ் யேபந்நாஸ் காய்நிஜம் த4ம்ஜேடை3   [தி3]

கு3ண்டு3லவைநாயெமோ தெககு3ண்டே3 தெ3க்டா3
கு3ண்டே3 கோன் காய்கரன் ஹோயேட் (கு3ண்டு3)
கு3ண்ட3வ்நாமுல்லாம் யே பி3ர்மா:ண்ட3ஸ்கோ மொவெ
புண்ட3ரிகாக்ஷுடு3க் பூ2ல்புஜெ கார் மொந்நு   [தி3]

படனகேர் தே3வ் நமமு ப2ல்சொ ஸெய்ல்ஜே
மெனஸ்தக வாட் நீ: ஸெணமு நூ (படனகேர்)
வடபத்ரார்யுநு வசெதா4நுகு யேட்
நடனகோ3பால நாயகின் ஸெரொ மிள்ளே   [தி3]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube