கு3ரு தே3வுநுக் சல்னாஸ்தெநூஸ்

   

ம:லார் ராகு
ஆதி3 தாளு

பல்லவி

கு3ரு தே3வுநுக் சல்னாஸ்தெநூஸ் லோகுர் ராண்
பு4ருமு ஜ:டா3ன்ஹொய் ரீ:ரியாஸ்தெ   (கு3)

அநுபல்லவி

கு3ரு தே3வுநுக் சொக்கட் சல்லியாஸ்தெனுஸ் உஜி
தெ4ருமுநும் துரி ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 1
மொ:ட்டாநுக் தெ33கி பாய்ம்பொண்ணாஸ்தெனுஸ் உஜி
ஹுட்டோ பா4துந் ஜெம்லேத் ரீ:ரியாஸ்தெ
மொ:ட்டாநு மொந்நுதா4நுக் சல்லியாஸ்தெனுஸ்
மொ:ட்டொ மொ:ட்டொ ஜெமன்க4ல்லி ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 2
பீ4க்மைலி அவஸ்தெங்கொ தா4க்க4லி தொ3வ்டி3யாஸ் தெனுஸ்
பீ4குன்மை கை2லேத் ரீ:ரியாஸ்தெ
பீ2க்மைனாருக் அஸ்கி பூ4குன் திர்ச்சியாஸ்தெனுஸ்
பி3ஹ்ம குலம்மு உஜி ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 3
சிடி3பிள்டானுக் பாயின்மொடி3 தகியாஸ்தெனுஸ்
குடா3 குடி33ஹொய் உஜி ரீ:ரியாஸ்தெ
பு3டி3 ஜியாஸ்தெங்கொ க2டி3ஸொடி3 யாஸ்தெனுஸ்
கொ4டா3ன் ஹைஸ்துன்ஸெர கு3ருஹொய் அவி ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 4
சொக்கட்வாட் விக்குமெநி ஜு:க்கு ஸிக்காஸ்தெனுஸ்
து3க்கர் ஹொய்கின் உஜி ரீ:ரியாஸ்தெ
சொக்கட்வாட் சொக்க3தி தே3ய்மெந் சல்லியாஸ்தெனுஸ்
சொக்கட் க3தி பொந்தி3 ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 5
பொ4ரி ரி:யெ ஸ்ரீஹரிக் கொரி ப4ஜுனாஸ்தெனூஸ்
பி2ரி பி2ரி ஜெலும் க23ரியாஸ்தெ
ஹரிதாஸுநு ஜொவள் செரிக2ளியாஸ்தெனுஸ்
பி2ரி ஜெலுமுக் அவ்நாஜெய் ரீ:ரியாஸ்தெ

சரணு 6
கெடொ ஹிங்கு3னார் அஸ்கி வடபத்ரார்யுநு வாட்செரி
கேஸவாக் க3வ்லேத் ரீ:ரியாஸ்தெ
நடனகோ3பாலுக் நொம்முனாஸ்தெனுஸ் நிக்ளி
நரகும் ஜெய் செரரி:யாஸ்தெ


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube