ஹரிக் க3வி நசி பொ3வி ஆனந்து3ம்

   

தோடி3 ராகு
ஆதி3 தாளுகண்ணினு

ஹரிக் க3வி நசி பொ3வி ஆனந்து3ம்
பு3டெ3ஸ்தேஸ் ஆங்கு விஸ்ரை பொட3யி
கு3ரு சரணுகு த்4யான் கரொயி
ரொட3யி அஸயி கோ3ரா:ய் பாய்ம்பொட3யி

பிஸ தெ4ரெஸ்தெந ஸொக பி3ஸயி
4மயி கொங்கிடி3 பி2ரிஸெய் பொ3வயி
பிஸலோக் மென்க்யான் ஸெர தெ3ஸி
தெ3ஸுநாஸ்தக ரெய் ஹரிக் க3வயி

தி3க்குனுஸாய் தே3வி அவயிமெநி
தெ3க்குநாஸ்தெனொ ஹொய் பொ3வயி
சொக்கட் ஏ மெனிகு ஜெலும்மென் ஸங்கி3கொங்கிக்
சொக்கட் வாடும் பி2ர்வொயி

வடதேட் மொகொ ஸேமென் ஜனஸ்தெந ஹொய்
வாடும் யேடும் சல்லேது ரா:யி
கெடொ ஹிங்கு3லுவாய் அவொமெநி பொ3வி
கேஸவ ஸொகொ க்ருப ஸாயி ஸாயி

நடனகோ3பால் நமம் படன கர்லுவோ மெநி
படனகர் தே3யி தே3யி
வடபத்ரார்யுநு வாடும் சலெஸ்தென்
வைகுண்டு ஜாயி ஜாயி   [ஹரி]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube