காய்மென் ரொடு3ரே மீ

   

ஸங்கராபரணு ராகு
ஸாபு தாளுகண்ணினு

காய்மென் ரொடு3ரே மீ   க்ருஷ்ணா தொகொ
களாநாஸ்தெ காய்ஸே யேட்   க்ருஷ்ணா   (கா)

மாய் பாப்3 மொக்கோநு ரெ   க்ருஷ்ணா மீ
மகெ3வரம் தே3ரே ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா   (கா)

தே3ஸ்தெ கொ2ப்பா3கு தூ   க்ருஷ்ணா தொர
3யநீ:ஜியேத் காய்ஹோய் யேட்   க்ருஷ்ணா   (கா)

ஸாஸ்த காஸெ ஜு:க்கு   க்ருஷ்ணா மொர
ஸநிநும் தெ2வில்ரி:யேஸ்   க்ருஷ்ணா   (கா)

கோந்தொ கட்3வ ஸே   க்ருஷ்ணா தூ
கொகொதெ4ரி யவ்நாரி:யேஸ்   க்ருஷ்ணா   (கா)

பாந்லிகிதா2ரே ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா யெ
பாபுநுக் மீ காய்கரு   க்ருஷ்ணா   (கா)

ஸாரே மீ ரி:யெஸ்தெ யேட்   க்ருஷ்ணா க்ருப
ஸானா ரா:ன்ஹோய்கி ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா   (கா)

காரே அங்க3வ்நா ரி:யேஸ்   க்ருஷ்ணா தொகொ
காய்கரன் ஹோய் மொரா:ல்   க்ருஷ்ணா   (கா)

காய்கரெ திந்நு ஸெர்க்கொ   க்ருஷ்ணா தொர
கருணா மொர் பா4க்கி யேட்   க்ருஷ்ணா  (கா)

ஸாயி லொநி சொரி க2யெ   க்ருஷ்ணா ஸா
ஸாரங்க3பாணி ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா   (கா)

வடபத்ரஸாயி ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா
வடதே3 தேட்மொக பொ3ல்ஜெய்   க்ருஷ்ணா  (கா)

நடனகோ3பால ஸ்ரீ   க்ருஷ்ணா மீ
நஜ்ஜெத் தொக்காய் அவை   க்ருஷ்ணா (கா)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube