கோந் ஜல்லந் யே லோகு3ர் கோந் ஜல்லநு

   

ஆனந்த3பை4ரவி ராகு
ஆதி3 தாளு

கண்ணினு

கோந் ஜல்லந் யே லோகு3ர் கோந் ஜல்லநு
கோ3பால்த3ய பாத்ர ஹொயாஸ்தென் ஜல்லநு
மாந்ஹோர் ஐகுநாஸ்தொ காநும் க2ள்ளெரே--ஸ்ரீ
மாத4வ ராஜயோக3ம் யே க2ள்ளெரே   [கோ]

அப்4யாஸ் கரஸ்தெவேள் ஆங்கு4ன்ன ஹோய்
ஹரளி மூளு பநிலீலெத்தியே ஜாய்
கொ2ப்3பி3ம் பி3ர்மானந்த3ம்மு ரெ:ய்லுவாய்--கோ3
ஹிண்டே3த் எம தா3ஸொய் பஸ்கட் ஜவாய்   [கோ]

பத்மாஸனம் தைலி தூ பீ3ஸிரே--ஹாத்
பாய்ம்பொள்ளி ஸெரீர் நித்தக பீ3ஸிரே
பத்3மநாபு4 த்4யாந்ஹோர் பீ3ஸிரே
பா பஸ்கி த4மய் வாட் யேஸ் பீ3ஸிரே   [கோ]

சார்பாய்ந் திவிஹோரு பீ3ஸிரே
சார்பாயிந் பநிம் ர:வள்ளெரெ
சார்போ3ட் ஜாந்தேனாஸ்த தெ4ரி ஜை:ய்லெரே-இஸ
சல்த சல்த வாட்ஹோய் து ஸெய்லெரே   [கோ]

மிங்கி3 பிஸ்ளானுவாட் தே3ந்ஹோநாரே--சொக்கட்
மோக்ஷியாஸென் நீ:ஸ்தெங்க ஸெங்கோ4நாரே
ஹுங்கி3 து4ளெதி ஹிங்க3ந்முஸ்நாரே--ஹோங்கு3
நீ:ஸ்தக3ஸ்க ஜகே3த் கை முஸ்நாரே  [கோ]

ஹோங்கு3ன்ன உபிர் கர்லன் ஹோநாரே--பா4த்
உன்ன உபிர் கான் ஹோநாரே
ஜாங்கு3தைய்லி சலை 'ஓம்' வாட் யேட் ஸேரே
மொ:ட்டான் ஜநி ஸங்கி3ரியாஸ் அங்கு3ன்ஸேரே  [கோ]

ராமாநுஜா மெநெத் பாப் ராக் ஹொய் ஜாய்
ராதி தீ3ஸுமு த்4யாந் கரேதிஸ் ஜாய்
யேமார்க்கு3 நீ:ஸ்தெனொ யெமாகொ2ய் ஜாய்
யேவாட் ஹாத் தெ4ல்லி சலேத் ஜெலும் நீ:ஜாய்   [கோ]