மாத4வ கோ3விந்தா3 மது4ஸுத3னா

   

பை4ரவி ராகு
ஆதி3 தாளு

பல்லவி

மாத4வ கோ3விந்தா3 மது4ஸுத3னா
மகரேஸ் மீ தொர் பதா3ல் மது4ஸுத3னா   [மா]

அநுபல்லவி

யாத4வ குலம்மு உஜி பூ4தகி தூத் பீகிந்மரெ
ஸ்ரீத4ரா ஸ்ரீ ராமக்ருஷ்ணா தே3பதா3ல் மொகொ ஹரி க்ருஷ்ணா[மா]

சரணு

கித்கதூ ராகல்யேதிந்நு ஸொண்ணாமீ -க்ருபஸாயேட்
அத்தெங்கு3ட் ஜெலும் க2ண்ணாமீ--(கிக்கதூ)
உத்கிஹேட் ஜெல்முனுமூளு உத்கந்மொர்ஹால் ஹோய்கி கே2ளு
கித்கதி3ந் அங்கு3ன் மீ ஸவு வெத்கிலவேத் கோனக் ர:வு மீ   [மா]

கிஸதூ கரெதிந்நு கர்வாயிஸ் ஏட்-ஸ்ரீ கேஸவா யே
காய்மெந் புஸுனார் கோன்ஸே யேட்---(கிஸதூ)
நஸரேஸ் கருமுநு மொகொ நஸெதி காயவை தொகொ
பிஸதொர்ஹோரு தே3 மொகொ யிஸொ ராக்ரா:ன் ஹோய்ஹா தொகொ[மா]

நடனகோ3பால க்ருஷ்ணா ராக4வா-தொர் நாசேட்
ஸவேந் கொங்கா2ல் ஹோய் ராக4வா--(நடன)
வடரேஸ் மொகொயே ஸரீர் வடஹோஸ்தே கொ2ப்3பா2க் த4ரீர்
ஸுடுநா ரி:யெஸ்தெ து3க்கு ஸுட்டஸ்தக் கார் தூஸ் மொகொ தி3க்கு  [மா]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube