பத3விதே3ய் பரந்தா4ம மென் க3வொ

   

ரீதிகௌ3ளா ராகு
ரூபக தாளு

பல்லவி

பத3விதே3ய் பரந்தா4ம மென் க3வொ
பாபுன் த4மய்யவொ--ஸத்   [பத3வி]

அநுபல்லவி

கு3தெ3 பாய்ஹொய் கேட்3 ஒங்கி3 சல்நாமுல்லாம்
கோ3விந்தா3 கோ3விந்தா3 கோ3விந்தா3 மென் பொ3வொ [ப]

சரணு

ஹொட்தொ ஹொட்தொ லீம்ஜா:ட்
கொடு3கத்3தி3 ஹொயெஸொக ஸரீரு
பு2ட்தொ சாந்து3ஹொய்பு3த்3தி3 நஸ்நாமுல்லாம்
பொ3வொ பொ3வொ தே3வுக் பொ3வொ பொ3வொ பொ3வொ [ப]

தீ2ன் தெ3ஸ்ஸு தீ3 தா3த் லலி
தீ2ன்பாய்ஹொய் சல்நாமுல்லாம்
தீ2னாஸென் ஸொடி3
தீ2ன்லோக் ஹொய்ரி:யெஸ் தெகஹோர் மொந்நு
தெ2வொ தெ2வொ தெ2வொ தெ2வொ   [ப]

தூப்நீ:ஸ்தெ தி 3வஹொய் பொடி3 தோணும்
பநிகெ3ளி அவ்நாமுல்லாம்
ஸாப் ஸம்ஸாரஸ்கொ ஸொடி3 ஸத்கு3ருவுக் ஸவொ
ஸவொ ஸவொ ஸவொ ஸவொ ஸவொ   [ப]

ஹுடன் தே3நாஸ்தக் கல்ரி:யெ மாயாக்
ஹுடி கொஸ்வாய் யே ஐகோ (மாயாக் ஹுடி)
நடனகோ3பாலூஸ் வடபத்ரார்யுநு
நசொ நசொ நமம் வசொ வசொ வசொ   [ப]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube