பு2ரரெ ஹரி மீ யேட் ஜெலுமுன் க2டெ3ஸ்தெ

   

நீலாம்ப3ரி ராகு
ஆதி3 தாளுபல்லவி

பு2ரரெ ஹரி மீ யேட் ஜெலுமுன் க2டெ3ஸ்தெ
3மர்பூ2ல் பதா3ல் அவி தே3ரே க்ருஷ்ணா   [பு2]

அநுபல்லவி

கரெ கர்முனுக் ஜெலுமுன் க23ன் மொர்ஹால் ஹோய்கிரேபா3
கருண ஸாரே   ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா   [பு2]

சரணு

மாய்நுக்3ருக் ஹாத் ஸொட3ய்கி மாத4வகோ3பாலா
மகெ3 வரமு தே3ரே க்ருஷ்ணா
காய் து3டா3னுகு கொ3ல்லர் பெ3ட்க ஸொகன்
ஹொய்கினி அவிக2ளெ கபட நாடக ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா   [பு2]

அவி தூ மொகொ க்ருபொ கரய்மகந்நா ஆஸெ தெ2வில் ரி:யெஸ்
அவ்னா ரி:யெஸ்தெ காய்ரே க்ருஷ்ணா
பொ4வெ அவ்தாருனு க2டெ3 பூல் பதா3லு ஹரி
தொரெ ஹோர் பூ4த்தெ4ரஸ்தெ கொ2ப்3பா3க் க்ருஷ்ணா   [பு2]

வாடுந் நொவ்ஸெர ரி:யெ கே4ர்து4ளி ஜானாமுல்லாம்
3யஸா ரெங்கஸாயி க்ருஷ்ணா
ஹீரும் பொடெ3 நு:க்3ருக் க2டி3 ஹேம்ஹோர் லீலோய் மாய்ஸொகன்
யே லோகுர் க2ள்ளெ மொகொ க்ருஷ்ணா   [பு2]

வடபத்ரார்யுனு த3யஹால் வாமனாதூஸ் தே3வ்மெநி
வாட் களைலேஸ் மெனி தே3 க்ருஷ்ணா
நடனகோ3பால தொரெ நாவுன் ஸிக்கி கௌ3னார்
நரகு ஜானானு ஜானான் க்ருஷ்ணா   [பு2]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube