ஸெங்கொ3ரெ:ய் பாலந கரொயி ஸ்ரீ ரெங்க3 நமமு

   

மோஹன ராகு
ஸாப் தாளுபல்லவி

ஸெங்கொ3ரெ:ய் பாலந கரொயி ஸ்ரீ ரெங்க3 நமமு
ஸெங்கொ3ரெ:ய் பாலந கரொயி

அநுபல்லவி

அங்கு3நு துமி ஹுங்கி3 து4ள்ளேத்
ஆத்மபே4த் ஜந்நாரி:யெத் பெ4யிஸ்
ஹிங்கி3லவை யெமுக் காய்ஸங்க3ன் துமி
காய்ஸங்க3ன் காய்ஸங்க3ன் ஹோய் த்யேவேள்  [ஸெ]

சரணு

வத்தாநும்கோ3 திந்நு ஜவள்ளேத் ரி:யேத் வாடப்பை3கி
வத்தாநும்கோ3 திந்நு ஜவள்ளேத்

ஸெத்துலோ யே ஸேஸ்தெ நிஜம்மெநி
ரெத்துமு தெ2ப்ப3ர்ஜுநுக் ஹரி
4க்திகார் மொகொ முக்தி தெ3வுஸ் மெநி
ஸெத்துகன் ஸங்கி3ரேஸ் கொங்கிகு   [ஸெ]

பாபுநஸ்கி ரா:நா த4மயி மொர பா3பு நமம்ஹால்
பாபுநஸ்கி ரா:நா த4மயி

ஜீபுஹோரு கொ2ப்பி3மு யே நமம்
தூபு தா3ள் பா4த் ஸொகநவ்லேத் ரி:யேத்
ஸாபுஹோரு நிஞ்ஜிரேஸ்தெநொ க்ருப
ஸாயிரெங்க3 ஸாயி கொங்கிகு   [ஸெ]

ஏஜெலும்ஜியேத் கோன்ஜெலும்கி ஏஜெலுமுஸ்சொக்கட்
ஏஜெலும்ஜியேத் கோன்ஜெலும்கி

பி2ரி ஜெலுமவ்நா ரா:ஸ்தக வாட்
ஏ ஜெலுமுஸ் ஸெய்ல்வொ ஸெய் சலேத்
பீ3ஜ்ஹொய் ரி:யெ ஹட்வன் ஜெளிஜாய்
ஸ்ரீஜானகி ரமண கொங்கிகு   [ஸெ]

படனம்கரோ பாய்ம் பொடுஸ் மீதும்கொ பரந்தா4ம நமமு
படனம்கரோ பாய்ம் பொடுஸ் மீதும்கொ

ஹுடன் தே3நாஸ்தக் கல்ரி:யெ மாயாக்
கடி தகை3யே ப43வத் நமமு
ஹுடி நசிக3வொ நடனகோ3பாபாலவி
கெடொ ஹிங்க3டை கொங்கிகு   [ஸெ]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube