ஸேவ கொ2ப்பா3தே3யி ஸ்ரீஹரி

   

முகா3ரி ராகு
ஆதி3 தாளு

கண்ணினு

ஸேவ கொ2ப்பா3தே3யி ஸ்ரீஹரி ஸேவ கொ2ப்பா3தே3யி
ஸியெதீஸ் மொர மொந்நு ஸிள்ளஹோயி   [ஸே]

மொந்நு கொ2ப்பா3 ஹுத்ரயி ஹரி தொர   (மொ)
மோஸ்கரெத் மொர் பாப் கோன ஜாயி   [ஸே]

தெ3ய்டா3மொந் கெல்ரேஸ்தக கொகரே ஸ்ரீஹரி(தெ3ய்)
மொர தீ3 தொ3ளானும் அவிகின் தூ   [ஸே]

இஸொ தூ கரன் ஹோய்கி ஸ்ரீஹரி   (இ)
எக மீ அத்த காய்கருரே   [ஸே]

மீ தொர தா3ஸ் நா:ஹா ஸ்ரீஹரி   (மீ)
நா:மெனன் ஹோய்ஹா தொரஹாலு   [ஸே]

ஸொண்ணா ஸொண்ணா ஸொண்ணா ஹரி மீ தொக(ஸொ)
ஸொட3ன் ஹோய்கி தூ மொரெ ஹாதேட்   [ஸே]

நடனகோ3பால ஆவி ஆவ் ஸ்ரீ மீ   (நடன)
நஜ்ஜான் ஹோய்கி ஏட் அத்த தூ   [ஸே]


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube